Algemene Voorwaarden Connectoom

Captum faciliteert het expertisenetwerk Captum-Connectoom: een professioneel netwerk van psychologen met expertise in de psychodiagnostiek. Connectoom biedt de mogelijkheid aan leden en deelnemers om expertise op te doen en uit te wisselen door middel van e-learnings, supervisie, onderwijs en workshops vanuit Captum en het uitwisselen van kennis tussen de leden onderling.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van het expertisenetwerk Captum Connectoom.

Artikel 1 Definities

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Captum een Lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten.

 

Lidmaatschap: De rechtsverhouding waarbinnen Captum zich verbindt om periodiek aan de Klant informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door Klant dient te worden voldaan.

 

Lidmaatschapsovereenkomst: de Overeenkomst tussen Captum en Klant betreffende een Lidmaatschap.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De onder deze Lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Captum met betrekking tot het aangaan van Lidmaatschapsovereenkomst.

 

Artikel 3 Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

 

Artikel 4 Wijziging voorwaarden

Captum behoudt zich het recht voor deze Lidmaatschapsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij wijzigingen wordt de Klant op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld het Lidmaatschap te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Captum informeert de Klant minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Klant de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen.

 

Artikel 5 Aanbiedingen

  1. De prijs voor het Lidmaatschap wordt voorafgaand aan het sluiten van het Lidmaatschap overeengekomen.

 

  1. De Lidmaatschapsovereenkomst wordt digitaal via een formulier op de website afgesloten. Captum bevestigt de Lidmaatschapsovereenkomst schriftelijk.

 

  1. Captum is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst te weigeren.

 

  1. Het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst door Klant is onderhevig aan een afkoelingsperiode van veertien werkdagen.

 

Artikel 6 Duur en totstandkoming

Een Lidmaatschap heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van één jaar. Een Lidmaatschap komt tot stand doordat de Klant zijn/haar gegevens per inschrijfformulier op de website aan Captum heeft verzonden en een schriftelijke bevestiging van Captum heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verlenging, opzegging en beëindiging

  1. Na afloop van de initiële looptijd één jaar zal het Lidmaatschap stilzwijgend verlengd worden voor onbepaalde tijd.

 

  1. De Klant heeft de mogelijkheid om het Lidmaatschap na afloop van de initiële looptijd van één jaar tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

  1. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een email aan secretariaat@captum-connectoom.nl.

 

  1. Captum mag het Lidmaatschap tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien de Klant een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Captum betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Klant tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 

Artikel 8 Facturering

  1. De als gevolg van de Lidmaatschapsovereenkomst door de Klant verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 

  1. Lidmaatschappen worden, tenzij anders is overeengekomen, per jaar gefactureerd.

 

Artikel 9 Overdracht rechten

Het is de Klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Captum, rechten en/of plichten die aan een Lidmaatschap zijn verbonden, over te dragen aan een derde.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Captum uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Captum of de door Captum vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door ‘Captum’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Captum uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Captum en de Klant is Nederlands recht van toepassing.