Algemene Voorwaarden Supervisie

Captum biedt supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot psychotherapeut of specialist. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten met Captum B.V. met betrekking tot supervisie diensten van Captum. 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Captum: Captum B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (5221 LR) ’s-Hertogenbosch aan de Parcivalring 120.

 

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Captum een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is.

 

Partijen: Captum en de Klant die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

 

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van Captum en Klant tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Captum toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen tegen een door Klant te verrichten betaling.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en Wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Captum en Klant. De Voorwaarden zijn te vinden op de Captum website, worden bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld en kunnen daarnaast kosteloos worden opgevraagd bij Captum.

 

 1. Enige door Klant gehanteerde algemene voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst tenzij deze door Captum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 

 1. Captum behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Captum zal wijzigingen aan de Voorwaarden uiterlijk twee weken voorafgaand aan inwerkingtreding aan de Klant mededelen.

 

Artikel 3 Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

 1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

 

 1. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in artikel 3.1 bedoeld, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelden voor de supervisie diensten kan door middel van een email naar info@captum.nl.

 

 1. Prijzen worden voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst overeengekomen.

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand zodra Captum de aanmelding van de Klant per email heeft bevestigd.

 

 1. Iedere Klant heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem vermelde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens, alsmede wijzigingen daarna, direct aan Captum te melden. De Klant staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en de Klant zal bij inschrijving en tijdens het registratieproces en gedurende de Overeenkomst op verzoek van Captum de door Captum gevraagde stukken indienen.

 

Artikel 5 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst bevat een aantal tussen Partijen overeengekomen supervisiesessies, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft om tijdens het tussen Partijen overeengekomen tijdsbestek deel te nemen aan de supervisiesessies.

 

 1. Zodra Klant deel heeft genomen aan de laatste van het aantal overeengekomen supervisiesessies of wanneer het tussen Partijen overeengekomen tijdsbestek is verlopen zal de Overeenkomst eindigen.

 

Artikel 6 Uitvoering

 1. De uitvoering van de supervisiediensten kan op verschillende manieren worden aangeboden, zowel via een onlinevideoverbinding als op een fysieke locatie.

 

 1. Captum zal aan Klant tijdig melden op welke manier of op welke locatie de supervisie wordt aangeboden.

 

 1. Captum behoudt zich het recht voor om de wijze waarop en/of de locatie waar de supervisie wordt aangeboden te wijzigen tot uiterlijk 24 uur voor het moment waarop de supervisie zal plaatsvinden.

 

Artikel 7 Prijzen en prijsaanpassingen

 1. De door Captum gebruikte prijzen zijn steeds exclusief BTW (indien van toepassing), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

 1. Alle aanbiedingen van Captum zijn vrijblijvend. Captum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen.

 

Artikel 8 Betaling, verrekening en zekerheid

 1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat Klant bij een niet tijdige betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.

 

 1. Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft Captum de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

 

 1. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Klant, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de Klant gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Captum is niet aansprakelijk voor enige door de Klant of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

 

 1. Captum is niet aansprakelijk voor enige door de Klant of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Captum aan Klant geleverde informatie.

 

 1. Indien en voor zover op Captum enige aansprakelijkheid jegens de Klant mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Tekortkomingen van Captum, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Captum, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die - al dan niet op verzoek van Captum- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren.

 

Artikel 11 Regels supervisie

 1. De supervisie wordt in groepjes van maximaal 4 supervisanten aangeboden. Er zijn altijd twee supervisoren aanwezig; daarmee is de verhouding altijd één supervisor per twee supervisanten, conform de richtlijnen in de wettelijke besluiten. De sessies duren 60 minuten, waarbij we de supervisanten vragen om vooraf hun vragen en bespreekpunten te delen en eventueel literatuur voor te bereiden zodat er tijdens de sessie direct en verdiepend kan worden ingegaan op de vraag of het thema van de supervisant. Individuele (tussentijdse) sessies zijn mogelijk in overleg.

 

 1. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om informatie van medesupervisanten of de door hen besproken cliënten te delen met mensen buiten het supervisiecontact.

 

 1. Supervisie kan face to faceplaatsvinden, op locatie of via een beveiligde (encrypted) videoverbinding. De videoverbinding zal door de supervisoren tot stand worden gebracht.

 

 1. De supervisant is er – indien nodig – voor verantwoordelijk om een voldoende geïnformeerde toestemming te vragen aan de betreffende cliënt(e) of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger voor het bespreken van zijn of haar problematiek of hulpvraag in de supervisie. Dit gebeurt in de vorm van een geanonimiseerd vignet met voor de probleemstelling uitsluitend relevante achtergrondgegevens.

 

 1. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om gegevens te uploaden die direct verwijzen naar de identiteit van de cliënt of casus die men wil bespreken. Dat wil zeggen dat er geen naam/geboortedatum, adresgegevens of enige andere identificerende gegevens mogen worden geüpload en dat het gebruik van beschrijvende gegevens wordt beperkt tot gegevens die niet verwijzen naar de identiteit van de cliënt. Enkel relevante gegevens voor de vraag van de supervisant en/of de probleemstelling van de betreffende casus mogen vooraf worden geüpload in deze map. Bij herhaalde nalatigheid op dit punt zal een melding worden gemaakt bij de praktijkopleider en zal de supervisie worden beëindigd.

 

 1. Ten behoeve van de voorbereiding door de supervisor en de overige deelnemers tijdens groepssupervisie is het mogelijk om vooraf geanonimiseerde informatie over een casus te uploaden in een daartoe beschikbare map via de portal van de website van Captum-Connectoom. Alleen de supervisoren en supervisanten uit de eigen groep hebben toegang tot deze online map. Zij krijgen een melding via email zodra een van de groepsgenoten of een van de supervisoren een bestand heeft geplaatst.

 

 1. De map is gelokaliseerd in een goed beveiligde omgeving op een server in Nederland. Gegevens worden maximaal één week in deze map bewaard na het moment van uploaden. Daarna worden alle gegevens in de map automatisch verwijderd. Gegevens kunnen op eigen initiatief ook eerder worden verwijderd. Supervisoren en overige deelnemers aan de groep kunnen de geplaatste informatie niet downloaden uit de map.

 

 1. Het is niet toegestaan om filmmateriaal of geluidsfragmenten voorafgaand aan de supervisiesessie te uploaden in de portal. Voor het gebruik van filmmateriaal of geluidsopnamen moet vooraf expliciet toestemming worden gevraagd aan de betreffende cliënt(e) of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Dit materiaal kan tijdens de supervisie worden getoond via de eigen laptop of middels een mobile device op een aanwezige computer en eventueel beamer.

 

 1. Een andere mogelijkheid om informatie te delen ter voorbereiding op de supervisie is om deze te uploaden via Siilo. Siilo is een messenger app speciaal voor medische beroepen en is alleen toegankelijk voor personen met een BIG registratie. Je kunt de app downloaden in de app store. Na downloaden kun je registreren met je telefoonnummer, naam en BIG registratienummer. De supervisoren maken vervolgens een app-groep aan binnen Siilo, waarmee veilig informatie kan worden uitgewisseld. Alle informatie wordt volledig versleuteld verzonden en opgeslagen. De berichten en foto’s worden apart gehouden van andere informatie op de telefoon. Foto’s komen bijvoorbeeld niet automatisch bij de foto’s op de telefoon zelf terecht maar worden binnen Siilo in een beveiligde digitale kluis bewaard en na 30 dagen automatisch verwijderd. Om toegang te krijgen tot Siilo is een 5-cijferige toegangscode of vingerafdruk vereist. Meer informatie is hierte vinden.

 

 1. Supervisoren en supervisanten kunnen relevante literatuur uploaden in de portal van de website van Captum. Captum zal zorgdragen voor de afdracht van vergoedingen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

 1. Voor wat betreft de rol, taken en verantwoordelijkheden van de supervisor sluit Captum zich aan bij wat het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut daarover schrijft (‘Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist’, editie 3 september 2019; Artikel 8.1 en 8.2 van de modelinstructie; zie website FgzPt). De supervisor heeft een taak in het begeleiden en aanleren van specifiek omschreven professionele verrichtingen. Hij of zij houdt zich binnen de opleiding vooral bezig met de vakinhoudelijke kennis, het persoonlijk ontwikkelingsproces en de professionele ontwikkeling van de opleideling in relatie tot het werk. De thema’s in de supervisie zijn in principe cliënt overstijgend en niet enkel van toepassing op één enkele cliënt. Daarmee draagt de supervisor ook geen verantwoordelijkheid voor de diagnostiek, indicatiestelling of behandeling van een in de supervisie besproken casus. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de supervisant zelf en zijn of haar werkbegeleider.

 

Artikel 12 Ontbinding

Klant is gehouden bij het gebruik maken van de diensten van Captum aan de regels voor supervisie zoals in artikel 11 van de Voorwaarden beschreven volledig en correct op te volgen. Bij herhaaldelijke overtreding van deze regels behoudt Captum zich het recht voor de Overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Artikel 13 Overdracht rechten

Het is de Klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Captum, rechten en/of plichten die aan de Overeenkomst zijn verbonden, over te dragen aan een derde.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Captum uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Captum of de door Captum vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door Captum of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Captum uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Captum en de Klant is Nederlands recht van toepassing.