Ontwikkelingen in de transdiagnostische psychodiagnostiek:

Een integratie van klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief


De categorale classificaties van psychische stoornissen zoals die in de DSM-5 staan beschreven zijn steeds vaker onderwerp van kritiek.  Deze wijze van classificeren waarbij psychische stoornissen worden beschreven als duidelijk te onderscheiden categorieën werkt  stigmatiserend, geeft weinig richting aan de behandeling en leidt niet tot een beter begrip van psychische stoornissen. In plaats daarvan winnen transdiagnostische, dimensionele modellen van persoonlijkheid en psychopathologie aan populariteit. Dergelijke modellen kunnen bouwen op een sterke empirische en theoretische traditie, zijn ook goed toepasbaar in de klinische praktijk en bieden een integratie van het klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief.


In deze intensieve, meerdaagse cursus staan dimensionele modellen centraal. Zij zullen worden beschouwd vanuit een filosofisch, klinisch psychologisch en neuropsychologisch perspectief. Naast een theoretische inleiding is er veel ruimte voor verdiepende casuïstiekbespreking en intervisie. Ook zal er maatwerk worden geleverd op het gebied van de interpretatie van veel gebruikte methoden en instrumenten.


Accreditatie

N.t.b.